กิจกรรม Archives - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดเอกสาร หากท่านสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจได้ที่นี่ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

อ่านต่อ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ตามที่ทางสมาคมฯ ได้เลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนมีนาคมออกไป เนื่องจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกันการโรคติดต่อดังกล่าว โดยปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับโรค COVID-19 ได้ดีขึ้นตามลำดับ ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้ลงมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นใหม่ และให้มีมาตรการ การตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกท่านอย่างเคร่งครัด โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ วันประชุม : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563สถานที่ : โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  ณ. ห้องศรีวรา เอ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี เสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ (ไม่มี) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 9.00 – 9.30 น. […]

  • 1
  • 2
  • 4