คณะกรรมการ - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

คุณวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์

นายกสมาคมฯ

คุณนิรันดร์ ศิริอาภรณ์ธรรม

อุปนายกฝ่ายบริหาร

คุณนิรันดร์ จอนแจ้ง

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

คุณสุมาลี ฉลวยเจริญวงศ์

กรรมการและฝ่ายเหรัญญิก

คุณอัสนีย์ ดาวเรือง

กรรมการและเลขานุการ

คุณสรรค์เศรษฐ์ สุจวิพันธ์

กรรมการและฝ่ายนายทะเบียน

คุณธนากร โรจน์รุ่งเรือง

กรรมการและฝ่ายบริหาร

คุณวุฒิไกร เมธิสริยพงศ์

กรรมการและฝ่ายบริหาร

คุณชัยชนะ ขันติสิทธิ์

กรรมการและฝ่ายกิจกรรม

คุณสุรัฐ เอิบธรรม

กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณกรัสนัย เล้าประเสริฐ

กรรมการและฝ่ายวิชาการและปฏิคม

คุณสุภาพร เครือถาวร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คุณสุภาพร ช้างสีสุก

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

คุณศุภณัฐ เกียรติยิ่งประชา

ประธานที่ปรึกษา

คุณสุชาติ ลีละยุทธโยธิน

ที่ปรึกษาและฝ่ายต่างประเทศ

คุณสุทิน ใหม่รัตนกุล

ที่ปรึกษา

คุณสุริยา เหลาทอง

ที่ปรึกษา

ศดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

ที่ปรึกษา