เกี่ยวกับเรา - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

Thailand Pest Management Association

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้สมาคมยังได้ให้ความ รู้แก่ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย โดยในปลายปี พ.ศ.2525 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกประมาณ 15 บริษัทได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและขอพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง ด้านธุรกิจกำจัดแมลงกับผู้ประกอบ กิจการในประเทศไทยโดยมี คุณมอริส เคอร์ จากบริษัทแคร์กำจัดแมลง เป็นผู้ประสานงานได้เชิญผู้ประกอบการของไทย ประมาณ 20 บริษัท เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงของประเทศญี่ปุ่น และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงในประเทศไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองอีกด้วย

ความคิดที่จะร่วมกลุ่ม ธุรกิจ กำจัดแมลงในประเทศไทยจึงได้เกิดขึ้น ต่อมา คุณวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ผู้จัดการแผนกกำจัดแมลงของบริษัทเวลล์คัม (ประเทศไทย) จำกัด (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้เชิญผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงมาร่วมประชุมเป็นครั้งแรกที่ประชุม ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งและขอจด ทะเบียนเป็นสมาคม โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวขึ้นในระยะแรกเป็นรูปแบบของ”ชมรมผู้ประกอบ กิจการกำจัด แมลง” โดยมี คุณวิสุทธิ์ โลหิตนาว ทำหน้าที่ของประธานชมรมคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2528 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกรมตำรวจได้อนุญาตการจัดตั้ง ” สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ” ใช้อักษรย่อว่า ส.ก.ม.ท. และมีชื่อเป็น ภาษา อังกฤษว่า “THAILAND PEST MANAGEMENT ASSOCIATION (TPMA)” โดยมีตรา เป็นเครื่องหมายแรกของสมาคมฯ

ปัจจุบัน สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจกำจัดแมลงที่ได้รับอนุญาติให้ดำเนินการจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุขเท่านั้น นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้ร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง “สมาพันธ์ผู้จัดการกำจัดแมลงแห่งเอเชียและโอเซียเนีย (Federation of Asian & Oceania Pest Managers
Association)

วิสัยทัศน์(VISION)

 • ศูนย์การเรียนรู้มุ่งสู่ธุรกิจกำจัดแมลง
 • พัฒนาความสามารถการบริการในอาชีพ
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สร้างมาตรฐานในอาชีพสู่สากล
 • พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ

พันธกิจ(MISSION)

 • รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มธุรกิจ ขนาดเล็ก
 • ขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • พัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง
 • รวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกำจัดแมลง
 • ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและกฎหมายทางราชการ
 • สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทางสังคม
 • ทางภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย(GOAL)

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน-ความปลอดภัย ของการบริการป้องกันและกำจัดแมลง
 • เพื่อเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนทางด้านเทคนิค วิชาการและวิธีการกำจัดแมลงสำหรับสมาชิก
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวสาร และวิชาการ กับหน่วยงานราชการและสมาคมที่ เกี่ยวข้องกับต่าง
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกประเทศ
 • เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ ผู้บริโภค เอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาการกำจัดแมลง
 • เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
 • เพื่อให้สมาชิกรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางราชการอย่างเคร่งครัด
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการกำจัดแมลงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สาธารณชน ผู้บริโภค และ หน่วยราชการ
 • เพื่อวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรือละเว้นหรือประนีประนอมในข้อพิพาทระหว่างสมาคม หรือสมาชิกกับบุคคลภายนอก
 • เพื่อการดำเนินงานของสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมจะเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ขึ้นกับ ลัทธิ นิกาย ศาสนาใด และไม่กระทำการใด ๆ ที่ ขัดต่อ กฎหมาย