สมัครสมาชิก - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

อัตราค่าบำรุงสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
1.สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ มีค่าสมาชิกใหม่แรกเข้าปีละ 1,000บาท/ปี ค่าบำรุงรายปี 3,000บาท/ปี
2.สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสมทบ มีค่าสมาชิกใหม่แรกเข้าปีละ 1,000บาท/ปี ค่าบำรุงรายปี 8,000บาท/ปี

สิทธิของสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลง

  1. สมาชิกมีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
  2. สมาชิกมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมต่อ คณะกรรมการบริหารสมาคม
  3. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม ที่สมาคมเป็นผู้มอบให้
  4. สมาชิกมีสิทธิได้รับหนังสือเวียนข่าวสารจากสมาคม (ทั้งจากในและนอกประเทศ) โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงอีก
  5. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
  6. สมาชิกมีสิทธิใช้เครื่องหมายของสมาคมได้
  7. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และงานสังสรรค์อื่น ๆ ของสมาคม
  8. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและรับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ สมาชิกละ 1 คะแนนเสียง