สมัครสมาชิก - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ลงทะเบียน

อัตราค่าบำรุงสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาชิกสามัญ ค่าสมัครเฉพาะปีแรก 1,000 บาท ค่าบำรุงปีละ 2,000 บาท

สิทธิของสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลง

  1. สมาชิกมีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
  2. สมาชิกมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมต่อ คณะกรรมการบริหารสมาคม
  3. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม ที่สมาคมเป็นผู้มอบให้
  4. สมาชิกมีสิทธิได้รับหนังสือเวียนข่าวสารจากสมาคม (ทั้งจากในและนอกประเทศ) โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงอีก
  5. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
  6. สมาชิกมีสิทธิใช้เครื่องหมายของสมาคมได้
  7. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และงานสังสรรค์อื่น ๆ ของสมาคม
  8. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและรับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ สมาชิกละ 1 คะแนนเสียง