ประเภทสามัญ - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ข้อมูลสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
( TPMA ) ที่ต่ออายุสมาชิกปี 2567 ประเภทสามัญ

ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และมีสิทธิเลือกและรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมได้