application form - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
เจ้าหน้าที่บริการจัดการแมลงกลุ่มธุรกิจ CS
บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
รายละเอียดของผู้สมัคร
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล*
เลขบัตรประชาชน*
อีเมล*
วัน/เดือน/ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์*
การศึกษา
ที่อยู่*
เเขวง / ตำบล*
เขต / อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

โปรดแนบ CV Resume วุฒิ หรือใบกระกาศต่างๆ (สูงสุด 5 ไฟล์ และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 3MB)*


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดเเมลง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาคม” ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทางสมาคมได้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงออกนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

  1. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบังคับใช้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาสมาคม และผู้รับจ้างช่วงที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล
  2. ประกาศแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการจัดเก็บ และรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบผ่านช่องทางสาธารณะ
  3. จัดให้มีช่องทางการติดต่อและช่องทางการใช้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  4. จัดให้มีมาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์
  5. จัดให้มีการทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
  6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ เจ้าหน้าที่ผู้ประมวลผล จัดทำกระบวนการการแจ้งเหตุเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  7. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
  8. จัดให้มีการบันทึกการประมวลผลข้อมูล (Record of Processing) เพื่อบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบที่บริษัทฯ จัดหาไว้ให้
  9. ตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  10. ทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน