รู้ทัน “ไข้เลือดออก” ภัยร้ายจากยุงลาย
15/12/2020

โรคไข้เลือกออก ภัยน่ากลัวที่ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มในช่วงฤดูฝน ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ที่มีถึง 4 สายพันธุ์ด้วยกัน โดยมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะของโรค หากถูกยุงลายกัดจะได้รับเชื้อผ่านต่อมน้ำลายของยุงแล้วมีระยะฟักตัว 2-7 วัน ( นานสุด 15 วัน)

อาการโรคไข้เลือดออก (แบ่งเป็น 3 ระยะ)

ระยะแรก

 • ไข้สูงเฉียบพลัน 2-7 วัน
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ผื่นแดงตามตัว ผิวหนังมีจุดเลือดออก

ระยะวิกฤติ

 • ไข้ลด
 • กระสับกระส่าย
 • อาเจียนมาก
 • ปัสสวะน้อย
 • ความดันโลหิตต่ำ ปลายมือปลายเท้าเย็น
 • อาจมีเลือดออกในกระเพาะ

ระยะฟื้น

 • ความดันโลหิตดีขึ้น
 • ปัสสาวะออกมากขึ้น
 • มีผื่นแดงและคันตามปลายมือ ขา ปลายเท้า
 • เริ่มรับประทานอาหารได้

การรักษาโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันยังใช้การรักษาตามอาการเนื่องจากยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ดังนั้นแพทย์จะรักษาโดยประคับประคองให้ร่างกายผู้ป่วยให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ดังนั้นการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกจึงเป็นวิธีที่ดีสุดนั่นเอง

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ตามที่ทางสมาคมฯ ได้เลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนมีนาคมออกไป เนื่องจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกันการโรคติดต่อดังกล่าว โดยปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับโรค COVID-19 ได้ดีขึ้นตามลำดับ ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้ลงมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นใหม่ และให้มีมาตรการ การตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกท่านอย่างเคร่งครัด โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ วันประชุม : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563สถานที่ : โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  ณ. ห้องศรีวรา เอ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี เสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ (ไม่มี) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 9.00 – 9.30 น. […]