ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
10/07/2020

ตามที่ทางสมาคมฯ ได้เลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนมีนาคมออกไป เนื่องจากผลกระทบไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกันการโรคติดต่อดังกล่าว โดยปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับโรค COVID-19 ได้ดีขึ้นตามลำดับ ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้ลงมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นใหม่ และให้มีมาตรการ การตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกท่านอย่างเคร่งครัด โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันประชุม : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
สถานที่ : โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  ณ. ห้องศรีวรา เอ เวลา 09.00 – 16.00 น.

โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

  • ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
  • คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี
  • เสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
  • เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ (ไม่มี)
  • พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  • เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เวลาหัวข้อผู้บรรยาย
9.00 – 9.30 น.สมาชิกลงทะเบียนเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม
9.30 – 9.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
9.45 – 10.00 น.เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
10.00 – 11.00 น.มด : นวัตกรรมใหม่และการใช้ประโยชน์จากมดภายใต้สภาวะCOVID-19รศ.ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.00 – 11.30 น.บรรยายทางวิชาการโดย Sponsors 1บริษัท BASF
11.30 – 12.00 น.บรรยายทางวิชาการโดย Sponsors 2บริษัท BAYER
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวันห้องอาหาร
13.00 – 13.30 น.บรรยายทางวิชาการโดย Sponsors 3บริษัท Ensystex
13.30 – 14.00 น.บรรยายทางวิชาการโดย Sponsors 4บริษัท Sherwood
14.00 – 15.00 น.แมลงที่รบกวนบ้านเรือนและชุมชนในยุค New Normalศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.00 – 15.30 น.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ก. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ข. รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
ค. คณะกรรมการบริการแถลงกิจการในรอบปี
ง. เสนองบดุล
จ. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ (ไม่มี)
ฉ. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ช. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
15.30 – 16.00 น.จับรางวัลแก่สมาชิกพร้อมปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

มด : นวัตกรรมใหม่และการใช้ประโยชน์จากมดภายใต้สภาวะCOVID-19

รศ.ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สงวนสิทธิ ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ต่อ ก่อนได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้เขียน)

แมลงที่รบกวนบ้านเรือนและชุมชนในยุค New Normal

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สงวนสิทธิ ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ต่อ ก่อนได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้เขียน)

ดาวโหลดเอกสารการประชุม

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event