การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรรายใหม่ 5 วัน) รุ่นที่ 36 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรรายใหม่ 5 วัน) รุ่นที่ 36
20/02/2020

การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

รายละเอียดการอบรมฯ : http://calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event