การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (หลักสูตรรายใหม่ 5 วัน) รุ่นที่ 35 - สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (หลักสูตรรายใหม่ 5 วัน) รุ่นที่ 35
20/02/2020

การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายละเอียดการอบรมฯ : http://calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf

ข่าวสารเเละกิจกรรมอื่นๆ
Recent News and Event