สมัครสมาชิก สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคม

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
 2. สมาชิกสามัญ
 3. สมาชิกวิสามัญ
 4. สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

1. สมาชิก กิตติมศักดิ์

ประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมเชิญมาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิ ให้ประโยชน์ความรู้แก่สมาชิกของสมาคม

2. สมาชิก สมาชิกสามัญ

ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และมีสิทธิเลือกและรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมได้

คุณสมบัติของสมาชิกประเภทสามัญ

 1. ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่ดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อยที่สุด 1 ปี และมีสมาชิกสามัญอีก 3 สมาชิกเป็นผู้รับรอง
 2. ต้องเป็นผู้ ประกอบกิจการจำกัดแมลงที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง สาธารณสุข ซึ่งใบอนุญาตมีอายุอยู่ในระหว่างที่เป็นสมาชิก
 3. มีบุคคลที่อยู่ ในตำแหน่งรับผิดชอบสูง ที่มีประสบการณ์ในด้านการกำจัดแมลงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีปริญญา / ประกาศนียบัตรจาก มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ในแขนงกีฎวิทยา/เคมี หรือแขนงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดแมลง เป็นผู้แทนของสมาชิกในการติดต่อ/ให้ความเห็น/ออกเสียงในกิจการของสมาคมในนาม สมาชิกจำนวน 1 ท่าน
 4. มีประวัติและความประพฤติในการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฏหมาย และศีลธรรมอันดี

3. สมาชิก วิสามัญ

ประกอบ ด้วยสมาชิกผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่ยังขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญอยู่ หรือบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้งร้านทั่วไป ผู้ว่าจ้าง ด้านงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง

คุณสมบัติของสมาชิกประเภทวิสามัญ

 1. กรณีที่สมาชิกวิสามัญเป็นนิติบุคคล ต้องมีประวัติและความประพฤติในการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฏหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
 2. กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลสมละลาย หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้า เป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

4. สมาชิก สมทบ

ประกอบ ด้วยบุคคลภายนอกทั่วไป หรือนิติบุคคลที่เป็นบริษัท ห้างร้าน ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และสารกำจัดแมลง

อัตราค่าบำรุงสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นสมาชิกรับเชิญไม่ต้องเสียค่าบำรุง
 2. สมาชิกสามัญ ค่าสมัครเฉพาะปีแรก 1,000 บาท ค่าบำรุงปีละ 3,000 บาท
 3. สมาชิกวิสามัญ ค่าสมัครเฉพาะปีแรก 1,000 บาท ค่าบำรุงปีละ 2,000 บาท
 4. สมาชิกสมทบ ค่าสมัครเฉพาะปีแรก 1,000 บาท ค่าบำรุงปีละ 8,000 บาท

สิทธิของสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลง

 1. สมาชิกมีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
 2. สมาชิกมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม
 3. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม ที่สมาคมเป็นผู้มอบให้
 4. สมาชิกมีสิทธิได้รับหนังสือเวียนข่าวสารจากสมาคม (ทั้งจากในและนอกประเทศ)โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงอีก
 5. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
 6. สมาชิกมีสิทธิใช้เครื่องหมายของสมาคมได้
 7. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และงานสังสรรค์อื่น ๆ ของสมาคม
 8. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ สมาชิกละ 1 คะแนนเสียง

หน้าที่ของสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

 1. สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 2. สมาชิกมีหน้าที่ต้องประพฤติคนในสมเกียรติที่เป็นสมาชิกสมาคม
 3. สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ของสมาคม
 4. สมาชิกมีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

การขาดสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

 1. หมดสภาพเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลตามกฎหมาย
 2. ลาออกโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งต่อคณะ กรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
 3. ขาดคุณสมบัติของสมาชิก
 4. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ออก เนื่องจากมีความประพฤติเสียหายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคม
 5. ขาดการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

 1. ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทราวงพาณิชย์
 3. ใบทะเบียนการค้า
 4. ใบอนุญาติมีไว้ในครอบครองซึ่งมีวัตถุอันต ราน (กรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (สำหรับสมาชิกสามัญ หรือผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงเท่านั้น)
 5. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจหรือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
 7. ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารของสถานที่ประกอบการ
 8. ใบรับรอง หรือหนังสืออย่างอื่น ที่เกี่ยวกับการบริการป้องกันและกำจัดแมลง (ถ้ามี)
 9. สำเนาใบรับรองการเป็นสมาชิกสำหรับสมาชิกที่ต่ออายุในปีต่อไป
*อัตราค่าสมัครและค่าบำรุงอาจจะมีการปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมโดยประกาศของคณะกรรมการบริหารสมาคม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก คลิกที่นี่ รายระเอียดการสมัคร (ต้องมี Adobe Acrobat Read สามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ http://www.adobe.com )

แผนงานในการจัดหาสมาชิก ปี 2551

ประเภทสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง มี 4 ประเภท
 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นหน้าที่ของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร
 2. สมาชิกสามัญ คือ สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยเฉพาะ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบของสมาคมฯ
 3. สมาชิกวิสามัญ คือ สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่ขาดคุณสมบัติ หรือบุคคลภายนอก
 4. คณะนิติบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ว่าจ้างด้านกำจัดแมลงโดยตรงหรือ บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงานส่วนราชการ
 5. สมาชิกสมทบ เป็นหน้าที่ของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร


เกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

 • 1
 • 2
 • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.