คณะกรรมการ สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงคุณนิรันดร์ ศิริอาภรณ์ธรรม

นายกสมาคม
ผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง


 • คุณสุชาติ ลีละยุทธโยธิน
 • คุณสุทิน ใหม่รัตนกุล
 • คุณธนากร โรจน์รุ่งเรือง
 • คุณสุมาลี ฉลวยเจริญวงศ์
 • คุณวุฒิไกร เมธิสริยพงศ์
 • คุณนิรันดร์ จอนแจ้ง
 • คุณศุภณัฐ เกียรติยิ่งประชา
 • คุณทรงเกียรติ เอิบธรรม
 • คุณชัยชนะ ขันติสิทธิ์
 • คุณสรรค์เศรษฐ์ สุจวพันธ์
 • คุณนฤมล แตงเกษม
 • คุณวิญญู เจษฏาวิสุทธิ์
 • คุณสุภาพร ช้างสีสุก
 • คุณสุชาติ ลีละยุทธโยธิน

  คุณสุชาติ ลีละยุทธโยธิน

  ตำแหน่ง:ประธานที่ปรึกษาและฝ่ายต่างประเทศ


 • คุณสุทิน ใหม่รัตนกุล

  คุณสุทิน ใหม่รัตนกุล

  ตำแหน่ง:ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร


 • คุณธนากร โรจน์รุ่งเรือง

  คุณธนากร โรจน์รุ่งเรือง

  ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ


 • คุณสุมาลี ฉลวยเจริญวงศ์

  คุณสุมาลี ฉลวยเจริญวงศ์

  ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาฝ่ายทั่วไป


 • คุณวุฒิไกร เมธิสริยพงศ์

  คุณวุฒิไกร เมธิสริยพงศ์

  ตำแหน่ง:อุปนายกฝ่ายบริหาร


 • คุณนิรันดร์ จอนแจ้ง

  คุณนิรันดร์ จอนแจ้ง

  ตำแหน่ง:อุปนายกฝ่ายวิชาการ


 • คุณศุภณัฐ เกียรติยิ่งประชา

  คุณศุภณัฐ เกียรติยิ่งประชา

  ตำแหน่ง:กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ


 • คุณทรงเกียรติ เอิบธรรม

  คุณทรงเกียรติ เอิบธรรม

  ตำแหน่ง:กรรมการฝ่ายบริหารและปฎิคม


 • คุณชัยชนะ ขันติสิทธิ์

  คุณชัยชนะ ขันติสิทธิ์

  ตำแหน่ง:กรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์


 • คุณสรรค์เศรษฐ์ สุจวพันธ์

  คุณสรรค์เศรษฐ์ สุจวพันธ์

  ตำแหน่ง:กรรมการและนายทะเบียน


 • คุณนฤมล แตงเกษม

  คุณนฤมล แตงเกษม

  ตำแหน่ง:กรรมการและเหรัญญิก


 • คุณวิญญู เจษฏาวิสุทธิ์

  คุณวิญญู เจษฏาวิสุทธิ์

  ตำแหน่ง:ที่ปรึกษาฝ่ายทั่วไป


 • คุณสุภาพร ช้างสีสุก

  คุณสุภาพร ช้างสีสุก

  ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่สมาคมฯเกี่ยวกับ @ TPMA

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรม

TPMA มุ่งมั่นสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะอย่างแท้จริง ได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในตลาดโลก

งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนหลัก

 • 1
 • 2
 • 3
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
ที่อยู่ 226/18 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 02-722-1172-3 แฟ็กซ์: 02-722-1173
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลิขสิทธิ์ © 2017 Thailand Pest Management Association. (TPMA). สงวนลิขสิทธิ์.